Karl XII:s nödmynt


Om Karl XII:s nödmynt

Karl XII:s olycksaliga krigföring under 1700-talets början frestade på den svenska stadskassan oerhört och landet var väl närmast bankrutt. För att tillfälligt förbättra situationen – men samtidigt skjuta problemet på framtiden – föreslog kungens rådgivare baron Görtz att myntsubstitut - ”mynttecken” - skulle utges med åsatt värde 1 daler silvermynt och så skedde åren 1715-1719. Det är dessa små kopparpolletter - 10 olika - som vi alla känner till och brukar benämna Karl XII:s nödmynt. De präglades i inte mindre än 40 miljoner exemplar! Det utgavs också ”myntsedlar”, rätt små kartongstycken, med åsatta värden 5, 10 och 25 daler silvermynt.

Tanken var att mynttecknen och myntsedlarna skulle inlösas när landets ekonomiska bärkraft blev större. Men hur gick det egentligen; blev det måhända som i Snoilskys ”På Värnamo marknad” att de blev värdelösa? För att få svaret studerar man lämpligen ”Kungl. Maj:ts Nådige Förordning Angående Myntetecknens Och Mynte-Sedlarnes Indragande Och Afsättiande. Gifwen Stockholm Den 23 April 1719.” Större delen av den första av de sex sidorna upptas av drottning Ulrika Eleonoras alla titlar! Ur förordningen kan man utläsa att man skulle få 2 öre silvermynt per daler myntetecken eller myntesedel samt fjorton öre som en skuldförbindelse att lösas in av staten ”så snart tiden och lägenheten sådant tillåta kan”. Så skedde också, fast det lär ha tagit bortemot en mansålder innan alla lösts in.

Alla tio nödmynten präglades i Stockholm, från det första - Kronan 1715 (utgavs 1716) – till det sista - Hoppet 1718. Vid utgivandet 1719 fick Hoppet dock värdet 2 öre silvermynt direkt. Efter inlösande präglades ett stort antal av nödmynten om till 1 öre kopparmynt.

Bertil O